Prejsť na obsah

Zmena prevádzkovateľa systému zákazníckych kariet

BioTech USA Kft. oznamuje Zákazníkom, že od 22.03.2021 bude namiesto MLO Slovakia s.r.o. Prevádzkovateľom systému zákazníckych kariet, týkajúceho sa osobných údajov registrovaných zákazníkov. MLO Slovakia s.r.o. bude spracovávať osobné údaje ako Sprostredkovateľ.

BioTech USA Kft. (sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60.; číslo OR: 01 09 352550; DIČ: 25114681-2-44) v tomto dokumente popisuje pravidlá, ktorými sa riadi spoločnosť BioTech USA pri nakladaní s údajmi osôb zaregistrovaných v systéme zákazníckych kariet, organizačné a technické opatrenia prijaté na ochranu osobných údajov, čím vyhovuje požiadavkám stanoveným v článku 14 GDPR.

Údaje Prevádzkovateľa:

Názov: BioTech USA Korlátolt Felelősségű Társaság
Sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60.
Číslo OR: 01 09 352550
DIČ: 25114681-2-44
Registračný orgán: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail: [email protected]
Telefón: +36 1 453 2716

Zodpovedná osoba Prevádzkovateľa za ochranu osobných údajov

Zodpovedná osoba: Dr. Nádas Béla (Korešpondenčná adresa: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail: [email protected])

Spracované osobné údaje: meno, adresa, telefón, e-mail

Účel spracovania údajov a personalizácia: evidencia osôb zaregistrovaných v systéme zákazníckych kariet BioTech USA, vzájomné rozlíšenie, vyhodnotenie nákupných zvyklostí s cieľom lepšie uspokojiť potreby zákazníkov, efektívnejšie informovanie zákazníkov o nákupných možnostiach.

Prevádzkovateľ spravuje vaše osobné údaje s cieľom posielať prispôsobené ponuky. Prevádzkovateľ zasiela oznámenia o ponukách, službách, akciách, propagáciách, súťažiach, ako aj o inom užitočnom obsahu, informáciách o produktoch a programoch vo forme reklamných správ. Aby sme vám mohli poslať obsah, ktorý je pre vás najzaujímavejší, ponuky, ktoré sú pre vás najrelevantnejšie, a tak vás vyrušiť čo najmenším obsahom, ktorý považujete za zbytočný, snažíme sa personalizovať naše ponuky. Význam spracovania príslušných údajov a jeho výsledkom sú personalizované, zaujímavé a rýchle informácie o našich akciách, produktoch a návrhoch.

Právny základ pre spracovanie údajov: v súlade s článkom 6. ods. 1 písm. a) GDPR súhlas dotknutej osoby, ktorý je podmienkou používania funkcií vyplývajúcich z registrácie do systému zákazníckych kariet BioTech USA.

Prevádzkovateľ prevezme spracovanie osobných údajov osôb zaregistrovaných v systéme zákazníckych kariet BioTech USA v súlade s článkom 6. ods. 1 písm. f) GDPR v legitímnom záujme Prevádzkovateľa.

Trvanie správy údajov: Prevádzkovateľ spracúva uvedené osobné údaje počas existencie účelu správy údajov. Ak svoj súhlas so spracovaním osobných údajov stiahnete, Prevádzkovateľ bezodkladne a natrvalo ukončí spracovanie vašich údajov.

Sprostredkovatelia:

Prevádzkovateľ využíva serverové služby, ktoré prevádzkuje ďalšia poverená spoločnosť, ktorá v prípade problémov vykonáva údržbu: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (sídlo: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Korešpondenčná adresa: 1033 Budapest, Huszti út 60., Číslo v OR: 13 09 066529, DIČ: 10819768-2-13, Telefón, Fax: 06 1 453 2716, Email: [email protected]).

Servery Prevádzkovateľa prevádzkujú a v prípade problému vykonávajú údržbu poverené spoločnosti. Údaje Sprostredkovateľa: Mongouse Kft. (sídlo: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Číslo v OR: 01 09 711243, DIČ: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: [email protected]). Údaje Sprostredkovateľa: Servergarden Kft. (sídlo: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Číslo v OR: 01 09 186097, DIČ: 24855608-2-42, Email: [email protected]).

Prevádzkovateľ zasiela ponuky prostredníctvom automatizovaného marketingového systému Emarsys. Systém Emarsys uchováva nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, otváranie newsletterov, kliknutie na linky v newsletteroch, rozsah a hodnota nákupov, v záujme toho, aby zostavil e-mailové zoznamy a rozdelil ich pre Prevádzkovateľa, rozposlal newsletter a poskytol spätnú väzbu o otváraní newsletterov a kliknutiach. Údaje Sprostredkovateľa: EMARSYS eMarketing SystemsAG (sídlo: 1150 Wien Märzstrasse 1., Číslo OR: FN 197024t, DIČ: ATU50359801, Telefónne číslo: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: [email protected], web: https://www.emarsys.com/en/).

Prevádzkovateľ prevádzkuje systém zákazníckych kariet BioTech USA prostredníctvom Sprostredkovateľa: MLO SLOVAKIA s.r.o. (sídlo: Zvolenská cesta 141, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 007 820, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3745/S, telefónne číslo: 048/41 77 852, emailová adresa: [email protected]).

Práva dotknutej osoby v súvislosti spracovania osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním údajov možno kedykoľvek odvolať. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania údajov vykonaného na základe súhlasu pred odvolaním.

Dotknutá osoba môže požiadať Prevádzkovateľa o prístup (informáciu), opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo môže namietať proti spracovaniu údajov. Žiadosti môžu byť podané na vyššie uvedené kontaktné údaje Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, informuje dotknutú osobu o krokoch podniknutých na základe žiadosti. V prípade potreby sa môže táto lehota vzhľadom na zložitosť žiadosti a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o predĺžení lehoty s uvedením dôvodov oneskorenia do jedného mesiaca od prijatia žiadosti.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, porušuje právne ustanovenia o ochrane osobných údajov, má právo podniknúť právne kroky proti Prevádzkovateľovi a podať sťažnosť dozornému orgánu (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 1530 Budapest, Pf.: 5., +36 1 391-1400, [email protected]).