Prejsť na obsah

Test rovnováhy oprávneného záujmu

BioTech USA Kft. (sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60., číslo OR: 01-09-352550; DIČ: 25114681-2-44) (ďalej len „Prevádzkovateľ“) na základe oprávneného záujmu spravuje osobné údaje uvedené v súvisiacich Informáciách o správe údajov v súlade s platnými zákonnými požiadavkami.
Prevádzkovateľ spravuje osobné údaje spôsobom a na účely, uvedené v Informáciách o správe údajov a v tomto Teste rovnováhy oprávneného záujmu, odovzdaných dotknutým osobám.

Právny základ a oprávnený záujem na správe údajov

BioTech USA Kft. ako prevádzkovateľ webových stránok https://shop.biotechusa.sk/ a https://www.biotechusa.sk/ nahradí spoločnosť MLO Slovakia s.r.o ako Prevádzkovateľ systému zákazníckych kariet, týkajúceho sa osobných údajov registrovaných zákazníkov v systéme zákazníckych kariet BioTech USA. Dôvodom je úplnejšie uspokojenie potrieb zákazníkov a zjednotenie správy údajov skupiny spoločností BioTech USA.

Spoločnosť BioTech USA Kft. bude od 22.03.2021 spracovávať osobné údaje osôb zaregistrovaných v systéme zákazníckych kariet BioTech USA (ďalej len „Dotknuté osoby“) s cieľom posielať personalizované ponuky. Prevádzkovateľ zasiela informácie o ponukách, službách, akciách, udalostiach, súťažiach a o inom užitočnom obsahu, o produktoch a programoch vo forme reklamných správ.

Údaje sa spracúvajú so súhlasom Dotknutých osôb. Účelom spracovania údajov je poskytovanie služby, a v prípade zaslania newslettera, informovať Dotknuté osoby o najnovších ponukách. BioTech USA Kft. prevezme prevádzku systému zákazníckych kariet od bývalého prevádzkovateľa, od spoločnosti MLO Slovakia s.r.o. Prevádzkovateľ prevezme spracovanie osobných údajov osôb zaregistrovaných v systéme zákazníckych kariet BioTech USA v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR v oprávnenom záujme Prevádzkovateľa.

Strany sa spoločne dohodli, že zmeny vo fungovaní systému zákazníckych kariet BioTech USA nezmenia základné podmienky spracovania údajov, berúc do úvahy záujmy a základné práva Dotknutých osôb.

Preukázanie oprávnenosti záujmu

Prevádzkovateľ prevezme podľa článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR spracovanie údajov v legitímnom záujme Prevádzkovateľa. Aby sa zabezpečila zákonnosť spracovania údajov, Prevádzkovateľ informuje Dotknuté osoby v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 14 GDPR.

Nevyhnutnosť a primeranosť spracovania údajov

Prevádzkovateľ má v úmysle jednotne spracovávať údaje osôb zaregistrovaných v systéme zákazníckych kariet BioTech USA, aby sa zabezpečila optimálna prevádzka webových stránok BioTech USA. Právnym základom pre prenos osobných údajov je legitímny záujem Prevádzkovateľa, v dôsledku čoho Prevádzkovateľ spracováva údaje Dotknutých osôb v zjednotenom komunikačnom systéme.
Obchodné záujmy Prevádzkovateľa však nesmú mať prednosť pred záujmami alebo základnými právami a slobodami Dotknutých osôb. Prevádzkovateľ venuje osobitnú pozornosť bezpečnosti osobných údajov.

Spracovanie údajov sa vzťahuje na údaje zákazníkov, ktorí sa zaregistrovali v systéme zákazníckych kariet BioTech USA, takže je aj v záujme Dotknutých osôb, aby pokračovali v spracovaní údajov. Očakáva sa tiež, že zmena Prevádzkovateľa povedie k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb. Spracovanie údajov je primerané, pretože práva Dotknutých osôb sú obmedzené iba v pomere k dosiahnutiu účelu (poskytovanie služieb, poskytovanie informácií, reklamné činnosti).

Záujmy Dotknutých osôb, povaha údajov

Medzi spracovanými osobnými údajmi nie sú žiadne citlivé údaje. Skupina dotknutých osôb sa skladá z registrovaných zákazníkov. Dotknuté osoby nie sú v pod- alebo nadradenom vzťahu s Prevádzkovateľom. Osobné údaje sa nezverejnia, Prevádzkovateľ ich obmedzí iba na rozsah, ktorý je nevyhnutný a primeraný pre dosiahnutie účelu. Na druhej strane, ak sa spracovanie údajov neuskutoční, Dotknuté osoby už nebudú dostávať služby od Prevádzkovateľa, na ktoré sa registrovali, čo môže spôsobiť značnú nevýhodu aj pre Dotknuté osoby.

Dodržanie účelu

So zmenou Prevádzkovateľa sa účel spracovania údajov sa nezmení. Účelom spracovania údajov počas poskytovania služby, registrácie, zasielania marketingových ponúk, newsletterov je naďalej evidencia registrovaných osôb v systéme zákazníckych kariet BioTech USA, ich odlíšenie, vyhodnotenie nákupných zvyklostí zákazníkov v záujme lepšej obsluhy ich požiadaviek, účinnejšie informovanie o nákupných možnostiach.

Realizácia princípu minimalizácie údajov

Pri spracovaní osobných údajov Prevádzkovateľ zabezpečuje vykonávanie princípu minimalizácie údajov, keďže rozsah údajov spracovávaných počas registrácie, zasielania newslettera a personalizovanej reklamy je vhodný na účely spracovania údajov, ktorý súvisí iba s tým, čo je potrebné – poskytovanie služieb, informácií a reklamy.